Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms. Kreolisering van die wêreldletterkunde by D.J. Opperman 2019-01-10

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms Rating: 7,1/10 615 reviews

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2 · dbnl

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Kaapstad en Johannesburg: Tafelberg-Uitgewers Bpk. Liberale intellektuele wat die gebiede van onderwys, literatuur, godsdiens en die media oorheers neem nie Bybel onderwerpe ernstig op nie. Hieromtrent moet ons géén illusies hê nie. Maar ons moet versigtig wees om om dié redes die boodskap wat tot ons gekom het, eenvoudig naas ons neer te lê. Die Seltiese Walliese bewaar vandag nog hierdie naam en verwys na hulself as die Cymry of Cymru. Die Alpine ras word aangetref, veral in Sentraal-Frankryk, die Westelike Alpe en Suid-Wes-Duitsland maar ook in die vroeëre Tsjeggo-Slowakye en Silesië.

Next

Kan wit en swart saam 'n toekoms bou?2003

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

By laasgenoemde kan ons na willekeur kruis, by eersgenoemde nie. Jansen sien die Afrikanerkultuur as onhervormbaar. Terwyl sommige kritici voorstel dat hierdie sommer maar net woordspeling is, ignoreer sulke kritiek die geskiedkundige belangrikheid van antieke plekname. Paulus dui aan dat heidene ook geestelike Jode kan word — deel van geestelike Israel — deur bekering Romeine 2:28-29; Galasiërs 3:29. Baie Nasionaliste het gereken drie verteenwoordigers sou genoegsaam wees, dat dié lede nie toegelaat moes word om te stem oor vertrouenskwessies nie en dat swart verteenwoordiging afgeskaf moes word. Die finansiële verwesenliking van hierdie plan kan, soos die sake staan, geen onoorwinlike moeilikhede oplewer nie. Opperman oorweeg skynbaar glad nie eers die moontlikheid van liggaamlike verkeer, van rasvermenging nie.

Next

The Bible and the justification of apartheid in Reformed circles in the 1940's in South Africa: Some historical, hermeneutical and theological remarks

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Voorts my innige dank aan die Gemeente van die Nederduits Gereformeerde Kerk, Clocolan vir die langdurige studieverlof en aan Ds. Mandela het dit wel deeglik besef en sy rewolusionêre kaarte styf teen sy bors gehou. Moreover, Strydom argues that the policy of apartheid is the only policy that protects racial purity, an emphasis that Totius shares. Hedendaagse geskiedskrywers beskryf hierdie setlaars as mitologiese volke van die godin Danu en verdoesel die vanselfsprekende Bybelse verband met die stam van Dan. En ten slotte dra my vrou, wat die geheel van my dissertasie getik het, saam met my hierdie studie op aan my Gemeente, genoemde Ring en Sinode.

Next

Verootmoediging

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Terwyl daar vroeër van apartheid en blanke baasskap oor die hele Suid-Afrika sprake was, val die aksent nou op afsonderlike ontwikkeling en goeie buurskap, die verskille tussen die bevolkingseenhede in Suid-Afrika en die skeiding van gebiede, waardeur alle nasies in die veelvolkige Suid-Afrika die geleentheid tot volledige uitlewing sal hê. Geen swartes het die reg om te sê dat die blanke in Suid-Afrika hulle die Xhosas uit hul grondgebied verdryf het nie. Ek self kan nie my ware identiteit vind elders as binne die kern van my wese as mens nie, en vir my is Christus daardie kern persoonlike dimensie van identiteit. Maar, om na die infrastruktuur terug te keer; hoe het die land gelyk toe Brittanje net voor die twee Vryheidsoorloë teen die Boere oorlog gemaak het? Opsomming In hierdie artikel ondersoek ek die wyse waarop D. Behalwe die genoemde verskille tussen ortodokse en Liberale Jode se religiebegrippe is daar nog andere soos die tussen Askenazim en Sephardim, Karaiete en Chasidim ens. Nog weer anders is die standpunt van Prof.

Next

Kan wit en swart saam 'n toekoms bou?2003

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Hulle is nie alleen van die liggaamlike raskenmerke afhanklik nie maar ook van ander faktore soos b. Sal dit nie die Jood dieper krenk en die anti-Semitiese vuur groter maak nie? Daarin word alleen die huidige stand van die rassevraagstuk met enige teorieë in die algemeen gegee Hfst. Inligting kan gestuur word per faks 086 210 6920 of e-pos inligting projek2010. Dieselfde geld waarskynlik ook die vroeëre rugbyvelde, atletiekbane, golfbane asook begraafplase. Die gedig is outentiek Suid-Afrikaans en terselfdertyd outentiek Bybels tot in die fynste besonderheid.

Next

Kreolisering van die wêreldletterkunde by D.J. Opperman

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Dit kom universeel voor, en ons weet dat dit altyd net goeie mense is wat begrawe word. So het die vae partypatrone van voorheen meer bepaalde vorm vir verkiesings aangeneem. Malan het dadelik aangekondig dat die regering dit verwerp. Watter verskil sou dit nie kon maak aan alle landsburgers se lewenskwaliteit indien Mandela vanaf die begin 'n sterk anti-geweld standpunt ingeneem en konsekwent daarby gebly het nie. Kreolisering is die oneindige vermenging métissage van kulture, met onvoorsiene gevolge.

Next

Ons Stem

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Dit is een van die grootste oorlogsmisdade in die moderne tyd. Beeld skryf Schalk Pienaar in Getuie van groot tye Kaapstad, 1979. Die ystergordyn wat vrye Wes-Europa en Kommunistiese Oos-Europa tydens die Koue Oorlog geskei het, is afgetakel en Rusland se invloed het aansienlik gekwyn. Die besluit het daarop berus dat artikel 152 van die Suid-Afrika-wet bepaal het dat elke burger die versekering gehad het dat hul regte ingevolge die verskanste klousules beskerm sou word en dat dit die plig van die howe was om dit te waarborg. Met sy versiendheid besef hy dat daar in die toekoms probleme kan kom weens sekere onbillike vredesvoorwaardes en hy weier dan ook aanvanklik om die Vredesverdrag namens Suid-Afrika te onderteken.

Next

Ons Stem

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Dit geld ook enige volk, soos die Afrikaners én die Xhosas. Voor of teen die beskouing van die Pous spreek ons ons hier nie uit nie. Hulle staan tot die Europide hoofras in die nouste betrekking. Die groot toestroming van swart werkers na die stede en die feit dat genl. Putin het ook baie hard teen politieke teëstanders en rebelle in Rusland opgetree, soos duidelik uit die hantering van opstande in Chechnya geblyk het. Dit het sekerlik nie gedeelde oortuigings oor die verlede laat posvat nie. And then from Palestine, as the issue of the revival, noble spiritual products of utmost value - ethical and religious in the broadest sense of those two words - will be given to the world for its enrichment and purification.

Next

Waters Waar Rus Is: 2013

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Vir 'n Liberale party kan hy wel stem maar hoever so 'n party se beginselvastheid sal strek terwille van die Jode, as die party se posisie daardeur in gevaar kom, bly 'n vraag. Hertzog en Smuts is finaal aan flarde geskeur. Daarby kom dat vir die periode wat vir die verskyning van die mensheid in aanmerking kom, juis die oerwoude die plekke is waar die minste geologiese of klimatologiese veranderinge sig afgespeel het. The Bible, apartheid and identity constructions What can we learn from the way the Bible was read in the 1940s in South Africa to justify apartheid on biblical grounds as well as the attempts to critique this reading? Tydens die verkiesing het die koalisie-kandidate 138 setels uit 150 verower. Hulle wil dat die Joodse bevolking tenminste 50 % van die bevolking sal uitmaak. Sy geestelike lewe is opgebou uit wat 'n ander volk voortgebring het. Bybelse bewyse Die Bybel dui aan dat Jesus, die Messias, sal voortspruit uit die stam van Juda Genesis 49:10; Hebreërs 7:14.

Next

Kan wit en swart saam 'n toekoms bou?2003

Ons Rassevraagstuk die Wereldmening en Ons Toekoms

Onze nationale wedergeboorte zal slechts zeer langzaam kunnen plaats hebben. Botha se termyn vrygelaat kon word mits hy geweld en gewelddadigheid sou afsweer, maar hy wou nie. Akuut word hulle posisie daardeur. Maar ook na die sondvloed het die lewe op die aarde 'n ander karakter vertoon. Hierdie tipe armoedeverligting is egter nié die kerk se primêre taak nie, maar is gestuur om in mense se geestelike armoede - in hul honger en dors na God, Sy Woord en reddende genade - te voorsien.

Next